መእለሺ

ዝውትርና

ሓደ ፊደል፥ ቃል ወይ ሓረግ ኣብ ፅሕፈት ክንደይ ይዝውተር? ሓደ ሓደ ቃላት ኣዝዮም ዝውቱራት እዮም። ሓደ ሓደ ከዓ ኣዝዮም ኢዝዉትራት እዮም። ምፍላጥ ዝውትርና ል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሕግዝ። ምሳሌ ኪቦርድ ኮምፕዩተር እንት ይስራሕ ዝውትትርና እቶም ፊደላት ኣብ ግምት ይኣትው። ምፍላጥ ዝውትርና፥ ኣብ ምምሃር ቋንቋ እውን ይሕግዝ። ምሳሌ ሓደ ቀልጢፉ ቋንቋ ክይመልኽ ዝይደልይ ሰብ፥ ብ እቶም ዝውቱራት ፊደላት፥ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ብ እቶም ዝውቱራት ቃላትን ሓረጋትን ምስ ዝይጅምር ይርባሕ። ከምኡ እውን ይምዓድ። ኣብ ታሕታይ ዝውትርና ቅሩባት ዝውቱራት ፊደላት፥ ቃላት ወ ሓረጋት ቀሪቦም ኣለዉ።

ዝውትርና ፊደላት

ሰብ ሓደ ቃል

ሰብ ክልተ ቃላት

ዝውትርና ሰብ ሰለስተ ቃላት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላትን፥ ምስላታትን ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ