ስርዓተ ቍፅሪ ህንዲ-ዓረብ ወ ስርዓተ ቍፅሪ ግእዝ

ቍፅሪ ህንዲ-ዓረብ ወይ ቍፅሪ ግእዝ ምስ ኣእተውኩም፥ "ኢንተር" ወይ ድማ ምልክት ኣለሻ ጠውቑ። እቱ ዝኣተወ ቍፅሪ ህንዲ-ዓረብ እንተ ዀይኑ ናብ ግእዝ፥ ግእዝ እንተ ዀይኑ ከዓ ናብ ህንዲ-ዓረብ ይቕየር። እቱ ቍፅሪ ህንዲ-ዓረብ እንተ ዀይኑ፥ ናብ ግእዝ ምስ ተቐየረ ከመይ ከም ዝይንበብ እውን ብ ፊደላት ይፅሓፍ። ኣብ መንጎ ክልተ ቍፅርታት ዝይህልዉ ኵሎም ቍፅርታት ል ምዝርዛር፥ እቶም ክልተ ቍፅርታት ብ ክፉት ቦታ ወይ ድማ ብ ምልክት ምጉዳል (-) ፈሊኹም ፅሓፉዎም። ምሳሌ 10 20፥ 301 401፥ ፱ ፺፥ ፻ ፬፻ ወይ 1000-2000፥ ፻-፬፻።

ኣሃዛት ስርዓተ ቍፅሪ ግእዝ

ኣሓዱ 1
ክልኤቱ 2
ሠለስቱ 3
ኣርባዕቱ 4
ሓምስቱ 5
ስድስቱ 6
ሰብዓቱ 7
ሰመንቱ 8
ተስዓቱ 9
ዓሠርቱ 10
ዕሥራ 20
ሠላሳ 30
ኣርባዓ 40
ሓምሳ 50
ስሳ 60
ሰብዓ 70
ሰማንያ 80
ተስዓ 90
ምእት 100
እልፍ 10000

መብርሂ

ስርዓተ ቍፅሪ ህንዲ-ዓረብ ዓሰርተ ምልክታት ኣለዉዎ። ንሳቶም ከዓ 0፥ 1፥ 2፥ 3፥ 4፥ 5፥ 6፥ 7፥ 8 ወ 9 እዮም። እዞም ቍፅርታት ብ ዝተፈላለየ መንገዲ ብ ምፅ'ማድ ወ ምጥ'ባቕ ኵሎም ቍፅርታት ምውካል ይክኣል። ስርዓተ ቍፅሪ ግእዝ ከዓ ዒስራ ምልክታት ኣለዉዎ። ንሳቶም ከዓ ፩፥ ፪፥ ፫፥ ፬፥ ፭፥ ፮፥ ፯፥ ፰፥ ፱፥ ፲፥ ፳፥ ፴፥ ፵፥ ፶፥ ፷፥ ፸፥ ፹፥ ፺፥ ፻ ወ ፼ እዮም። ኣብ የመናይ ገፅ ምስ ዝይፃመድዎም ቍፅርታትት ህንዲ-ዓረብ ወ ኣነባብበኦም ቀሪቦም ኣለዉ። እዞም ምልክታት ብ ዝተፈላለየ መንገዲ ብ ምፅ'ማድ ወ ምጥ'ባቕ ቍፅርታት ምውካል ይከኣል።

ኣብ ምስራዕ እቶም ምልክታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ስርዓተ ቍፅርታት ፍልልይ ይህልው። ክልተ ወይ ዝይበዝሑ ምልክታት ስርዓተ ቍፅሪ ህንዲ-ዓረብ እንት ይደርጉ ቅኑዕ ቍፅሪ ይውህቡ። ዝኾነ ድርጎ እቶም ምልክታት ቅኑዕ ቍፅሪ እዩ። ኣብ ስርዓተ ቍፅሪ ግእዝ ግን ትርጕም ዘኢይውህቡ ድርጎታት ይህለው። ስለዚ ኣብ ግእዝ ገለ ድርጎታት እቶም ምልክታት ቅኑዕ ኣይይኰኑን።

ኣብ ቅድሚ እቶም ምልክታት ስርዓተ ቍፅሪ ግእዝ፥ ካልእ ምልክት ምድራግ ትርጕም ኣይይውህብን። ምሳሌ ፪፲፥ ፬፳፥፱፺፥ ፸፸፥ ወዘተ ኣይይበሃልን። ኣብ ድሕሪ እቶም ካብ ዓሰርተ (፲) ክሳብ ተስዓ (፺) ዘለው ምልክታት ግን እቶም ካብ ሓደ ክሳብ ትሽዓተ ዘለው ምልክታት ምድራግ ይክኣል። ምሳሌ ፲፪ (ዓሠርቱ ወክልኤቱ)፥ ፳፬(ዕስራ ወ ኣርባዕቱ)፥ ፺፱ (ተስዓ ወተስዓቱ)፥ ወዘተ። ኣብ መንጎ ምእት ወ እልፍ ዘለዉ ቍፅርታ ኵሎም ኣማኢቲ እዮም። ምሳሌ ፻፩ (ምእት ኣሓዱ)፥ ፪፩ (ክልእቱ ምእት)፥ ፲፻ (ዓሠርቱ ምእት)፥ ፷፻ (ስሳ ምእት)፥ ፺፱፻፺፱ (ተስዓ ወተስዓቱ ምእት ተስዓ ወተስዓቱ)፥ ወዘተ። ልዕሊ ዓሰርተ ሺሕ ዘለዉ ቍፅርታት ድማ ኣብ ቅድሚ ፼ ቍፅርታት ብ ምድራግ ይውከሉ። ስለዚ ፻፼ (ምእት እልፍ)፥ ፺፱፻፺፱፼፺፱፻፺፱ (ተስዓ ወተስዓቱ ምእት ተስዓ ወተስዓቱ እልፍ ተስዓ ወተስዓቱ ምእት ተስዓ ወተስዓቱ)፥ ወዘተ ይዀን።

ምሳሌታት

እዞም ዝይስዕቡ ምሳሌታት፥ ቍፅርታት ግእዝ ከመይ ከም ዝይንበቡ የርእዩ

፲፩ ዓሠርቱ ወኣሓዱ 11
፬፻፲፫ ኣርባዕቱ ምእት ዓሠርቱ ወሠለስቱ 413
፳፻፲፪ ዕሥራ ምእት ዓሠርቱ ወክልኤቱ 2012
፳፪፼፳፪፻፳፪ [ዕሥራ ወክልኤቱ] እልፍ [ዕሥራ ወክልኤቱ] ምእት ዕሥራ ወክልኤቱ 222222

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላትን፥ ምስላታትን ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ