ሸረፈ (ግስ )

   1. ስኒ ካብ ቦትኡ ኣወገደ
   2. ካብ ጫፍ (ብ ፍላይ ቅጫ ወይ እንጀራ) ቈሪሱ ወሰደ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ

  ምዓላ


  ብመሰረት እዚ ካብ ትልሚ ዕብየት ስግግርን ሓሙሽተ ዓመት ዝተሸረፈ በብዓመቱ ትልሚ እናዉፀአን እናተግበረን ዝመፀ እንትኸውን ኣብ 2011 ዓ/ም ድማ ኣብ ክልልና ኣብ ዘለዋ መንግስታውን ውልቀን ኮሌጃት 30 ሽሕ ስሩዕ፣ 120 ሽሕ ድማ ሓፂር ስልጠና ንምሃብ እናተንቀሳቐሰ ፀኒሑ እዩ ዝተረኸበሉ
  ካብዚ ብምብጋስ ነቶም ጉድለታት መፍትሒኦም ብምልላይን ካብ ስትራቴጂክ ትልሚ ዝተሸረፈን ምስ ፌደራል ዝተናበበ ትልሚ 2011 ዓ/ም ብብርኪ ክልልን ወረዳን ተዳልዩ ናብ ተግባር ተኣትዩ እዩ ዝተረኸበሉ
  ኮይኑ ግና ናብ ውፅኢት ዝተሸረፈን ዘዕግብ ውፅኢት ዝተመዝገበሉን ኣካይዳ ኣይኮነን ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ